Mestari Hilarion ja 12 universaalia lakiaLukemattomat yksilöt ovat pyrkineet kautta aikojen löytämään todellisuuden yleisimmät prinsiipit ja kaiken ilmenneen taustalla olevat lainalaisuudet. Mielestäni kirkkaimman ilmauksen näille on antanut Valkean Veljeskunnan mestari Hilarion, jonka näkemys 12 universaalista laista löytyy kirjasta "Vision".

Hilarionin mukaan nämä 12 universaalia lakia tai luovaa prinsiippiä antavat suuntaviivat tulevaisuuden ihmiskunnalle, jonka toiminta ei perustu enää itsekkyydelle, materialismille ja rahan vallalle, vaan jakamiselle ja altruismille, pyyteettömälle lähimmäisenrakkaudelle. Näillä kosmisilla lainalaisuuksilla on käytännön arvoa jokaiselle tämän aikakauden etsijälle, joka haluaa löytää hyviä henkisiä eväitä valoisan tulevaisuuden rakennusaineiksi.

Löydät todellista syvyyttä näille universaaleille periaatteille, kun lähdet pohdiskelemaan niiden yhteistoimintaa planeetallamme ja myös omassa välittömässä elämänpiirissäsi. Esimerkiksi ajatuksen lain, puheen lain ja karman lain yhteenliittymisen pohtiminen herättää paljon oivalluksia. Lakien syvän ymmärryksen myötä on mahdollista vapauttaa yksilöllistä ja kollektiivista inhimillistä potentiaalia luovaan, positiiviseen suuntaan. Ja mikä tärkeintä, opimme samalla elämään harmoniassa maailmankaikkeuden ohjaavien periaatteiden kanssa. Näin meistä tulee galaktisia kansalaisia.1. Ilmennyksen laki (The Law of Manifestation)

Tämä on Hilarionin mukaan tärkein universaaleista laeista. Tämän perustavan prinsiipin ymmärtämiseksi tarvitaan "hengen" ja "fyysisen aineen" välistä erottelua. Jonkin olennon tai asian henkistä ydintä ei tulisi koskaan sekoittaa siihen fyysiseen muotoon tai käyttövälineeseen, jota tämä elävöittää; tämä olento tai asia ainoastaan käyttää aineellista kaapuaan jonkin aikaa omiin tarkoitusperiinsä.

Tämä laki pätee niin kukkaan, eläimeen, ihmiseen kuin planeettaan ja aurinkokuntaankin. Monet eri universumit luotiin tarkalleen ja ainoastaan siksi, että muodon takana olevat henkiset olennot, entiteetit, kykenisivät TUNTEMAAN ITSENSÄ. Miksi sitten henkisen olennon tarvitsee ottaa itselleen jokin muoto, eikö se voi ainoastaan tarkastella itseään ja löytää sisäisesti totuuden? Paljon voidaan tietysti oppia sisäisesti introspektion kautta, mutta monien kokemusten myötä olento kehittyy tavallisesti liian monimutkaiseksi, jotta täydellinen oman itsen tunteminen olisi enää mahdollista pelkän sisäisen tarkastelun avulla. Sitä paitsi kyseinen olento on kehityksen myötä todennäköisesti tottunut kokemaan itsensä jonkinlaisen ulkoisen muodon tai käyttövälineen asussa, niin että sen voi olla hyvin vaikea yrittää analysoida itseään puhtaan henkisen ytimen muodossa.

2. Heijastumisen laki (The Law of Reflection)

Vanha hermeettinen aksiooma "niin ylhäällä kuin alhaallakin" on yksi tämän lain muotoiluita, toinen voisi olla sanonta "maailma on meidän näköisemme". Eli todellisuuden, joka ympäröi mitä tahansa olentoa millä tahansa tasolla - oli tämä taso kuinka korkea tai matala tahansa -, täytyy lopulta vastata tarkasti kyseisen olennon todellista sisäistä luontoa. Ja samaan hengenvetoon voi todeta, että yksilön elämän ulkoiset olosuhteet ovat tarkalleen yhteydessä niihin oppimisprosesseihin, jotka ovat käynnissä sielun eli korkeamman olemuspuolen tasolla.

Heijastumisen lain ymmärtämistä voi käyttää hyväkseen esimerkiksi oman terveydentilansa tarkastelemisessa. Fyysinen kehomme on eräänlainen näyttöpääte omista sisäisistä tiloistamme. Mikä on todella mielenkiintoista, tämä heijastumisen laki toimii myös ryhmien ja yhteiskuntien tasolla. Ihmisillä on jonkinlainen arkiymmärrys kyseisestä lainalaisuudesta silloin, kun he sanovat maan saavan ansaitsemansa päämiehen.

3. Karman laki (The Law of Karma)

Tämä kolmas ikuinen prinsiippi ulottuu sekin kaikkiin luotuihin maailmoihin ja kaikille tasoille. Jokainen ajatus, tunne ja teko jättää karmallisen jäljen, joka "takertuu" siihen olentoon, jonka ajatuksista, tunteista ja toiminnasta on kyse. Jos kyseinen ajatus, tunne tai teko aiheuttaa fyysistä, emotionaalista tai mentaalista kärsimystä tai rajoitusta toiselle tuntevalle olennolle, seuraa tästä kielteistä tai rajoittavaa karmaa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että jokainen positiivinen ajatus, teko ja tunne saa aikaan positiivista, laajentavaa karmaa.

Luoduissa maailmoissa on monia alueita, joita asuttavat olennot eivät voisi kuvitellakaan tekevänsä negatiivista karmaa aiheuttavia tekoja. Tässä suhteessa meillä kauniin Maa-planeetan asukeilla on vielä oppimista.

4. Pysyvyyden laki (The Law of Permanence)

Tämä lainalaisuus ilmaisee, että on olemassa tietty eheytyneisyyden tai yhdistymisen kynnys, joka minkä tahansa entiteetin tulee saavuttaa, ennen kuin se kykenee pysymään yhtenäisenä ilman jonkin muodon tai käyttövälineen apua. Lisäksi mitä vähäisempi on tämän entiteetin eheytyneisyysaste, sitä kiinteämpi täytyy sen omaksuman muodon olla pitääkseen ko. entiteetin koossa. Otetaanpa esimerkki kivikunnasta. Kivet, hiekansirut, kalliolohkareet ovat kaikki "sielutettuja", koska kaikkia muodon ilmennyksiä täytyy käyttää, jotta henkinen substanssi voisi oppia tuntemaan itsensä. Tämä liittyy ensimmäiseen lainalaisuuteen, ilmennyksen lakiin.

Ihmissieluun verrattuna kivien ja kallionlonkareiden henkinen substanssi on äärimmäisen alkeellinen. Sen ote olemisen tai integroitumisen ideaan on todellakin niin heiveröinen, että se tarvitsee suhteellisen kiinteän ja tiiviin kivi- tai mineraaliruumiin pysyäkseen koossa. Jos murskaat kiven tai sulatat mineraalin vapauttaaksesi sen sisältämän henkisen entiteetin, se palaa välittömästi siihen "hengen valtamereen", josta se on peräisin.

Myös tämän planeetan kasvikunnan elämänmuodot ovat lähes poikkeuksetta kyseisen pysyvyyden kynnyksen alapuolella. Eli kun kasvi kuolee tai puu kaadetaan, siirtyy sitä elävöittänyt henkinen olemus takaisin siihen "hengen valtameren" osaan, josta se on lähtöisin.

Suuri osa eläinkuntaa ja ihmiskunta kuuluvat tällä planeetalla siihen kategoriaan, joka on ylittänyt pysyvyyden kynnyksen ja kykenee pysymään koossa integroituneena jopa ilman fyysisen kehon apua. Sellaiset yksittäiset entiteetit, jotka "sieluttavat" kokonaista mehiläisparvea tai muurahaisyhteisöä, ovat juuri tällä kynnyksellä ja kamppailevat "pitääkseen itsensä koossa" fyysisessä muodossa (parvi tai yhteisö yhtenäisenä, yhteistyötä tekevänä yksikkönä). Samalla ne kamppailevat oppiakseen integroitumista ja pysyvyyttä sielun tai hengen tasolla. Tässä on esimerkki heijastuksen laista: entiteetin elämän ulkoiset olosuhteet vastaavat tarkalleen sitä oppimisprosessia, joka on käynnissä sielun tasolla.

5. Vastakohtaisen ilmaisun laki (The Law of Opposite Expression)

Tämä lainalaisuus auttaa ymmärtämään niitä hämmentäviä tilanteita, joita esiintyy kun ilmeisen vastakohtaiset voimat ilmentyvät toistensa läheisyydessä. Esimerkkejä löytyy jokaisen omasta elämänpiiristä, kuten kapakka kirkon vieressä tai kehittymättömien sielujen kokoontumispaikka New Age -keskuksen lähellä. Ehkäpä klassisin esimerkki löytyy Findhornista pohjois-Skotlannissa, missä johtaviin uuden ajan keskuksiin lukeutuva Findhorn sijaitsee aivan ilmavoimien eli sotakoneiston tukikohdan vieressä.

Kaikki ilmennys on peräisin pohjimmiltaan Jumalan olemuksesta. Kun kaikki Jumaluuden puolet kulkevat eri tasojen kautta alas fyysiseen maailmankaikkeuteen, ne tulevat jossain vaiheessa jakautumaan positiivisiin ja negatiivisiin komponentteihin. Näiden "alempien" maailmojen luonne pakottaa tähän jakautumiseen, koska alemmat tasot eivät kykene tukemaan Jumalan perustavaa ilmentymistä sen integroituneessa ja "kokonaisessa" aspektissa.

6. Syklien laki (The Law of Cycles)

Tämä laki on perustana ihmiskunnan nykyiselle inkarnaatiosyklille. Yleisemmällä tasolla syklien lain voidaan nähdä toimivan minkä tahansa elämänvirran kokemuksien kautta. Eri ryhmät ja elämänmuodot kuuluvat tällä planeetalla kukin omaan elämänvirtaansa, joita voidaan pitää sellaisten samanlaisten entiteettien ryhminä, jotka kaikki ovat peräisin samasta "henkiaineen massasta". Tämä massa on irrotettu hengen valtamerestä tai "Jumalan ruumiista", niin kuin jotkut tekstit asian ilmaisevat. Siten kunkin elämänvirran yksilöiden välillä on samankaltaisuus, joka saa ne poikkeamaan muiden elämänvirtojen yksilöistä.

Syklien laki vaatii jokaista elämänvirtaa käymään lävitse sarjan "uloshengityksiä" tai "päiviä" ja "sisäänhengityksiä" eli "öitä". Päiväjaksojen aikana kukin elämänvirta saapuu annettuun elämänmuotoon jollain erityisellä alueella universumissa ja etenee tavallisesti joidenkin pienempien syklien kautta oppiakseen ne läksyt, joita tämä elämänmuoto ja kulloisetkin olosuhteet antavat sille. Ihmiskunnaksi kutsuttu elämänvirta on parhaillaan kehittymässä Maa-planeetalla inkarnaatioprosessin kautta oppiakseen ymmärtämään mm. rakkauden todellisen merkityksen ja kunnioittamaan kaikkea elämää pyhänä.

Jossain vaiheessa kukin elämänvirta vetäytyy "yö"-jaksoonsa, jonka aikana se sulattelee ja lajittelee niitä kokemuksia, joita se on juuri käynyt lävitse sekä integroi ja tasapainottaa niitä valmistautuakseen seuraavaan uloshengitykseen tai "päivään". Vanhoissa intialaisissa kirjoituksissa puhutaan Brahman päivästä ja yöstä, Pralayasta, joka johtaa elämän vetäytymiseen pois - ja heräämiseen uudestaan ehkäpä tuhansien miljoonien vuosien päästä (ks. professori Sven Krohnin haastattelu, Minä Olen 2/97, s. 32-33).

7. Ajatuksen laki (The Law of Thought)

Todellisuuden ydin on muodossa, joka rakentuu ajatuksen varaan. Tämän planeetan edustaman kokeilun alussa luovat ajatusenergiat - samat jotka kirjaimellisesti saivat aikaiseksi koko aurinkokunnan - tulivat hyvin voimakkaiden olentojen ryhmästä, jotka tunnetaan joissain yhteyksissä kollektiivisella nimellä Elohim.

Mutta myös ihmiskunnalle on annettu kyky luoda ja vaikuttaa todellisuuteen ajatuksen avulla. "Ihminen on sitä mitä hän sydämessään ajattelee." Meille tapahtuu se, minkä olemme tilanneet - useimmiten ajatustekojemme myötä. Viisas tilaa mahdollisimman paljon hyvää, totta ja kaunista! Jokainen positiivinen ajatuksemme lisää ympäristömme positiivisuusastetta. Ihminen joka on oppinut hallitsemaan ja ohjaamaan rakentavat ajatuksensa käyttämällä visualisoimisen lahjaa, kykenee saamaan aikaan suuria muutoksia ulkoisessa todellisuudessa hämmästyttävän lyhyessä ajassa.

8. Rakkauden laki (The Law of Love)

Harva asia on tullut niin väärinymmärretyksi ihmiskunnan keskuudessa kuin rakkaus. Monet ihmiset ajattelevat edelleenkin, että rakkaus on hullaantunutta kaipuuta ja kihelmöintiä, minkä uusi rakkaussuhde saa aikaan tai että rakkaus on samaa kuin kehon fyysiset halut tai he kutsuvat rakkaudeksi sitä, mikä on pelkästään velvollisuutta, uskollisuutta tai kauppatavaraa.

Rakkaus ei ole todellisessa muodossa mitään näistä. Se on kirjaimellisesti liima, joka pitää universumin koossa. Sillä rakkaus - jota esimerkiksi Kristus tunsi ja tuntee - on perimmäinen syy luotujen maailmojen, tasojen ja alueiden ilmennykseen. Juuri tämän rakkauden takia Jumala loi Kaiken mikä On, ja tällä samalla korkeimmalla rakkaudella Hän katsoo kaikkia luotujaan. Kun ihminen oppii antamaan tämän taivaallisen rakkauden täyttää oma olemuksensa, hän tulee menestymään perimmäisessä tehtävässään, nimittäin Jumalan Rakkauden ilmentämisessä ihmisen tasolla.

Ensimmäinen askel tämän rakastamisen taidon hankkimiseen on oppia hallitsemaan oman olemuksen rakkausulottuvuutta siihen mittaan, että se voidaan kohdentaa tahdon avulla mihin tahansa muuhun olentoon - myös muuhun kuin toiseen ihmiseen. Oletko koskaan koettanut rakastaa puuta? Onko sinulla mitään käsitystä siitä hyödystä, jonka puu tai kukka kokee saadessaan ottaa vastaan vaikkapa kahden sekunnin ajan ihmissydämen lähettämää rakkautta?

Kristus kehotti meitä rakastamaan vihollisiamme. Tähän kätkeytyy tavattoman suuri viisaus. Nimittäin kun opimme avaamaan sydämemme henkilölle, jota pidimme aiemmin vihollisenamme, löydämme samalla perimmäisen avaimen, jolla voimme päästä jälleensyntymisen pyörästä ja paluusta takaisin elämien ketjuun Maa-planeetalla. Sillä rakkauden hallitsemisella ja kyvyllä täyttää tahdonvoimallaan oma olemuksensa Jumalan rakkaudella ihminen samalla varmistaa, ettei mikään negatiivinen tunne kykene asumaan hänen sydämessään. Vihan, kateuden, pelon tai kaunan on mahdotonta vallita yhdessä rakkauden kanssa.

9. Auttamisen laki (The Law of Help)

"Kolkuttakaa ja teille avataan." Lukemattoman ihmiset ovat lukeneet tämän lauseen ymmärtämättä siihen kätkeytyvää suurta viisautta ja henkistä lainalaisuutta, joka läpäisee kaikki luodut maailmat. Laki vaatii absoluuttisesti, että kehittyneempi olento tarjoaa apuaan alemmalla kehitystasolla olevalle, mikäli tämä PYYTÄÄ sitä. On siis tärkeää muistaa, että milloin vaikeuksia ilmaantuu, apua on aina saatavilla. Kysyjän tarvitsee ainoastaan pyytää, että hänen henkiset oppaansa tai suojelusenkelinsä (tai muut enkeliystävät) tulevat apuun, ja näin tulee varmasti tapahtumaan.

Tässä on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että avun luonne ei aina ole se, miksi pyytäjä sen olettaa. Korkeampien tasojen olennot näkevät kauemmaksi ja tuntevat olosuhteiden henkiset ja karmalliset taustatekijät sekä kykenevät siksi katsomaan soveliaimman tavan antaa apuaan. Samalla lailla kuin omat oppaasi ovat velvoitetut antamaan apua sitä pyytäessäsi, samoin sinun itsesi tulee tuntea velvollisuutta lähimmäisiäsi kohtaan - erityisesti niitä, jotka eivät vielä kykene näkemään niitä henkisiä näköaloja, jotka ovat avautuneet sinulle itsellesi. Auttaessasi muita autat aina myös - itseäsi.

10. Puheen laki (The Law of Speech)

"Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala." Puhuttu sana edustaa yhtä suurta voimaa kuin ajatus. Nämä kaksi ilmiötä poikkeavat kuitenkin toisistaan ja vaikuttavat eri tavoin eri sfääreissä. Siinä missä ajatusprosessit lyövät välittömästi leimansa siihen eetterisubstanssiin, johon alemmat maailmat ovat kietoutuneet, ihmisen puheen värähtely lisättynä alkuperäiseen ajatukseen (puhe vaatii edeltävää ajatusta) antaa lisävoimaa ajatuksen vaikutuksille ja kohdentaa ne suoremmin fyysiselle tasolle. Puhe toimii ajatuksen muuntajana ja voimistajana sallien sille pääsyn monille tasoille, joille pelkkä ajatus ei muuten pääsisi.

Kun ihminen ajattelee kielteisen ajatuksen jostain toisesta puhumatta sitä kuitenkaan julki, hän laittaa liikkeelle ajatuskuvion, johon ajatuksen kohde voi virittäytyä tiedostamattomalla tasolla. Se saa myös ajatuksen kohteen tuntemaan kylmyyttä ajattelijaa kohtaan - jälleen tiedostamattomalla tasolla. Joka tapauksessa tällä tiedostamattoman tason kylmyydellä on oma vaikutuksensa näiden ihmisten normaaliin kanssakäymiseen.

Silloin kun ihminen lausuu ääneen lähimmäiseensä kohdistuvan negatiivisen ajatuksen, vaikutukset ovat kuitenkin kauaskantoisemmat. Ensinnäkin kielteiset ja kriittiset äänenlausutut sanat nostavat puhujan kurkkuchakran alueelle tiukan tumman kehän, joka toimii ikään kuin muurina tai rajoitteena estäen muiden, jalompien ajatusten pääsyn hänen ajatusmaailmaansa. Juuri tähän perustuu esoteerinen sanonta: "Ennen kuin kieli on menettänyt kykynsä haavoittaa, se ei voi puhua hengen totuuksia." Selvänäköiset ihmiset voivat usein nähdä kriittisyyteen ja kielteisyyteen taipuvaisen ihmisen kurkkukeskuksen alueella pimeän, peittyneen tai tummanpunaisen alueen aurassa.

11. Symbolien laki (The Law of Symbols)

Hilarion on antanut paljon tietoa tämän lain laajuudesta erityisesti kirjoissaan "Symbols" ja "Body Signs", jotka molemmat ovat Marcus Books -yhtiön kustantamia klassikoita. Yhtenä perusajatuksena on se, että henkiset oppaamme antavat meille suuren osan ohjaustaan ja informaatiotaan symbolien muodossa. Oppaamme ja myös enkeliystävämme tuntevat ajatustapamme samoin kuin uskomusjärjestelmämme, ja he kykenevät tukeutumaan tähän tietoon antaessaan meille ohjaustaan.

Kaikki ihmiset tietävät tiedostamattomalla tasolla, että heidän elämänsä tapahtumilla on merkityskerroksia, jotka ulottuvat kauas arkipäiväisyyden tuolle puolen. Kukin meistä voi havahtua näihin syvempiin merkityksiin olemalla intuitiivisesti valppaana ja seuraamalla sisäisen äänensä kuiskeita esimerkiksi jonkin symbolin ilmestyessä toistuvasti elämään.

12. Kehityksen laki (The Law of Progress)

Tämä lainalaisuus voidaan ilmaista seuraavasti: mikään ei pysy vakiona ja muuttumattomana. Asioiden täytyy joko kehittyä korkeammalle tasolle tai taantua alkeellisemmalle tasolle. Laki pätee poikkeuksetta niin fyysisen, emotionaalisen kuin mentaalisenkin tason ilmiöihin.

Luonnon kehityskaarissa tämä laki tietysti saa jatkuvasti ilmennyksiä. Mutta sama pätee vaikkapa avioliittoon: jos se ei kasva, kehity molemminpuolisesti, se alkaa taantua. Jos aviollinen side ei voimistu, se vääjäämättä heikentyy. Itse asiassa ei ole mahdollista jämähdyttää suhdetta jollekin vakioiselle tasolle.* * * * *

Lopuksi muutama sana Mestari Hilarionista ja Valkeasta Veljeskunnasta. Hilarion on niitä vanhempia veljiämme, jotka ovat kulkeneet ihmisen henkistä pyhiinvaellustietä suuriin korkeuksiin. Hän johtaa planeetallamme emeraldinvihreää sädettä, viidettä suurta säde-energiaa, joka liittyy mm. jumalalliseen tieteeseen, henkiseen näkemiseen ja keskittymiseen sekä enkelihierarkioiden kautta parantamiseen. Erinomaisia johdatuksia hänen ajatteluunsa ovat mm. Hilda Charltonin teos "Master Hilarion" (Golden Quest) ja Pensatian kirja "The Master H" (The Euclid Publishing Company). Universaaleista säteistä saat lisätietoa kirjoituksestani "Seitsemän sädettä todellisuutemme rakentajina" (Uusi Safiiri 2/98, s. 30-37).

Hilarionia ovat kanavoineet mm. torontolainen liikemies ja henkisten asioiden tutkija Maurice B. Cooke, jonka kautta mestari on välittänyt meille n. 15 tärkeää kirjaa (niitä voi kysyä mm. Era Novasta), sekä kalifornialainen Jon C. Fox, jonka kautta on virrannut paljon esoteerista tietoa mm. kukka- ja jalokiviuutteista sekä tähtieliksiireistä. Jonin hyvin toimitettu kotisivu löytyy osoitteesta fox@hilarion.com. Hän on kanavoinut myös upean kasettisarjan kyseisistä universaaleista laeista.

Valkea Veljeskunta, planeettamme Henkinen Hierarkia, muodostuu niistä valon veljistä ja sisarista, jotka ovat omistautuneet ihmisen henkisen kehityksen edistämiselle. Valkeaan Veljeskuntaan kuuluu jäseniä kaikista eri uskontokunnista ja roduista, ainoa "pääsyvaatimus" on riittävä rakkauden, jalouden, palvelemisen ja positiivisuuden aste.

Suuret henkiset ja hengelliset suunnannäyttäjät, kuten Jeesus Kristus ja Gautama Buddha, kuuluvat Valkean Veljeskunnan johtoon, samoin kuin mm. Mestari Hilarion ja 7. säteen johtaja Mestari St. Germain.

Lähde: Minä Olen -lehti 4/98

Kääntänyt ja toimittanut suomeksi Erkki Lehtiranta.

Erkin yhteystiedot:

Puhelin: +358-40-501 2272 (intl), 040-501 2272 (national)

Osoite: 'Minä Olen' -lehti, Liisankatu 19 (sisäpiha), 00170 Helsinki


[ Home | Hilarion Gallery | Sounds | Catalog | Gases Research | Gases FAQ | A Channeling | En kanalisering på norsk | Uplifting Art | Machu Picchu | Jon | Readings | OBE | Your Life's Purpose | Other Sites ]

E-mail to: Erkki Lehtiranta